Java基础视频_赋值运算符

Java基础视频_赋值运算符

更新时间:2018年10月22日

  • 视频类型:java
  • 适合对象:Java学员、Java爱好者、开发人员
  • qq号:2158476996
一键免费下载

下载介绍

更多>>
Java基础视频_赋值运算符

Java基础视频_赋值运算符


Ø =

将右侧的值赋给左侧的变量名称

Ø 扩展赋值运算符

+=   -=   *=   /=   %=

当是扩展赋值运算符时,变量最终的数据类型没有发生改变

int x = 10;

//x += 0.5;  //结果x = 10

 //x = x + 0.5;  //出现编译错误Java相关视频锦集